KONFERENCJA: Eucharystia w Piśmie Świętym

O. Kazimierz Szymczycha SVD Sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji, podczas konferencji w 2 dzień Przemyskiej Archidiecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę poruszył temat Eucharystii i jej obecności w Piśmie Świętym. Mówił min. iż spośród wszystkich sakramentów świętych Eucharystia wybija się wielością świadectw biblijnych, mówiących o jej ustanowieniu. Najstarszym jest tekst św. Pawła z 1 Listu do Koryntian (1 Kor 11, 23–26). Oprócz słów Pawła Apostoła o ustanowieniu Pamiątki Pana, mamy jeszcze relacje Ewangelistów: krótką relację Marka (14, 22–25), świadectwo Mateusza (26, 26–29) i Łukasza (22, 15–20). Chociaż w Ewangelii św. Jana nie mamy tekstu opisującego ustanowienie Eucharystii, to jednak mamy piękne opowiadanie o umywaniu nóg Apostołom (J 13, 1–30) oraz Modlitwę Arcykapłańską Jezusa o jedność uczniów (J 17). Nietrudno też zauważyć aluzji eucharystycznych i wyjaśnień dotyczących tajemnicy Chleba, który z nieba zstąpił, w opisie cudownego rozmnożenia chleba (J 6). O zjednoczeniu z Jezusem mówi też obraz winnego krzewu (J 15, 1–11). Te opisy Ostatniej Wieczerzy oraz słowa, jakie wypowiedział Jezus, wskazują jasno na to, iż On sam chciał przed swoją Męką i Zmartwychwstaniem ustanowić sakrament, który będzie znakiem Jego obecności i łaski.

Starsze

JAROSŁAW: Wyjście grupy św. Alberta

BRZOZÓW: Wyruszyła grupa św. Wojciecha

Nowsze